امروز روزه دوم ه...


روز دوم وبرنامه ريزی برای فردا:

اولين وب بلاگی که نوشتم کمی به نظرم به هم ريخته وسريع می اومد ، برای همين تصميم گرفتم با دقت بيشتری صفحه هات بلاگ رو مديريت کنم شايد اينطور خواننده ها هم بتونن به راحتی سر از وب بلاگ من دربيارن.
منظورم اين نيست که وب بلاگم خرابه !
من اطلاعات زيادی رو در اختيار خواننده ها قرار دادم که تا حدودی باعث گيجی اونها می شد
توضيحات گيج کننده من خودم رو هم گيج کرده بود برای همين تصميم گرفتم ، به ذکر بعضی از اطلاعات ساده بسنده کنم واجازه بدم خواننده کتابش رو مطالعه کنه ;) خوبه ؟

شايد دفعه قبل گفتم هدفم از ساخت اين وب بلاگ چيه ولی باز می گم هدفم "ارائه افکار ودانش جديديه که هرروز با فکر کردن بدستشون ميارم و اون رو به خوانندگانم ارائه می دم باشد که به کار آيد ...

می دونی؟؟؟
من به عنوان يه شهروند ايرانی حداقل روزی 12 ساعت بدونه حقوق فکر می کنم !! وبخش مهمی از دانش وانديشه هام رو، تازه و به روز برای کاميابی شما وخودم ارائه می دم. اگه در طول روز نمی تونيد حتی 5 دقيقه هم فکر کنيد اميد وارم 10 دقيقه به خودتون وقت اختصاص بدين واين وب بلاگ رو بخونيد بهتون قول می دم بعد از 3 ماه رشد چشمگيری خواهيد کرد. چون اينقدر سوژه های خوب برای فکر کردن در اختيارتون می ذارم که از فکر کردن لذت ببريد.
بعضی از مردم برای تقويت حافظه شون وقت شون رو به شطرنج بازی يا حل جدول می گذرونن ولی من از فکر کردن لذت می برم وسعی خواهم کرد که شما رو هم وارد اين بازی جالب يعنی انديشه هدفمند کنم وبرای رشد وتوصعه ذهنتون به اين سوژه های خوب ، که هر روز در اختيارتون مذارم فکر کنيد وازشون لذت ببريد.
درواقع اين سوژه ها همه کتابهای جيبی هستند که من هر روز می نويسمشون ، ولی حتی فرصت چاپشون رو هم ندارم !
اميدوارم هر روز اين صفحه رو بخونيد وبه خودتون که يک ايرانی هستيد افتخار کنيد.امروز خلاصه يه کتاب طنز به اضافه ادامه کتاب بلاگ نويسی يا مديريت انديشه رو براتون آماده کردم که به نظرم خيلی عالی هستند مخصوصا طنز برره ای ...نگووو !

قسمت دوم: از کتاب "کتاب بلاگ نويسی يا مديريت انديشه ؟ " number AA1
افرادی که بلاگ نويسی می کنند ...
افرادی که بلاگ نويسی می کنند ، افراد خاصی می شوند وشخصيتی بسيار هوشمند پيدا می کنند
اين اشخاص بسيار نقد پذير، صبور وپر حوصله هستند ودر درونشان چيزی مثل عشق وشعور می جوشد درواقع ذهن اين اشخاص ساختاری قوی و نو پيدا می کند ومی توانند از فکر تصويری هر چند شبه مانند ببينند.
اين خصلت زمانی در شما پديد می آيد که به بلاگ نويسی عادت کنيد . واين رفتار را تبديل به يک رفتار ناخودآگاه کنيد.
شايد باور نکنيد ولی من می توانم تخمين بزنم تا 80% احتمال کسب خوشبختی در اشخاصی که بلاگ نويسی می کنند افزايش خواهد يافت.
چون فکر کردن وديدن انديشه ها جزوی از خصلتها وعادات شما می شود و کسی که می تواند حدود يک ساعت تا 30 دقيقه وقت خود را به ارتباط دادن کلمات وجملات وتفکرات خود اختصاص دهد . نا خودآگاه زمان نياز به انديشيدن می تواند انديشيدن را با مهارت بالاتری نسبت به ديگران انجام دهد.
ودر صد خطای کسی که هدفمند می انديشد ودر يک جريان فکری حساب شده وخلاقانه قرار می گيرد بسيار کمتر از اشخاصيست که عادت به انديشيدن متداوم ندارند.

وقتی بلاگ می نويسيد چه اتفاقی در ذهن ما رخ می دهد.

نوشتن بلاگ در درون ما خصلتهای برجسته ای مثل شرافت ، تعقل ، زيبا انديشی ، صداقت ، انسانيت... وبرخی خصلتها زيبا را پديد می آورد. چون زمانی که شما فرصت می کنيد انديشه های خود را ببينيد فرصت بيشتری نيز ميابيد تا به اعتقادات خود فکر کنيد و به مرور زمان اين عادت ورفتار شما باعث می شود. خود ، ناخود آگاه ، خود را اصلاح کنيد.
البته به نظر من درجه اصلاح بستگی به ميزان صداقتی دارد که شخص با خود دارد ،
شايد سالهای سال طول بکشد که يک شخص ابتدا با خود صداقت پيدا کند والبته دست آورد کمی نيست... چون من انسانهای زيادی را می شناسم که در طول عمرشان حتی يکبار هم با خود صادق نبودند. ولی وقتی اين اشخاص مشغول بلاگ نويسی می شوند متوجه برخی تناقضات واشکالات پايه ای در انديشه های خود می شوند وچون زمان نوشتن مجبور هستند در هر صورت تصميم بگيرند وانديشه خود را ثبت کنند دست به انتخاب کلمات وجملات زده و می نويسند. ودر همان حين تصويری نسبت مه آلود تاريک يا روشن از خود می بينند.
البته اگر هم با خود صادق نباشند وسعی در تظاهر به خوبی کنند وهر بار با دقت بيشتری سعی در تصوير کردن زيبايی های ساختگی از خود کنند به مرور زمان اين رفتار به ناخودآگاهشان ارسال می شود وناخودآگاه حرکت وميلی درونی در آنها پديد می آيد که باعث شکل گيری شخصتی نو وزيبا در درون آنا می شود .
بيشتر موجودات زنده از جمله انسان داری عصاب بسيار کاملی هستند آنها با تماشای خود می توانند وضعيت قبلی خود را تا حدودی اصلاح کنند ودرجه حساسيت اين موجودات با هربار رجوع افزايش چشمگيری پيدا می کند.
شما وقتی به يک تصوير نگاه می کنيد هر با نکات جالب يا اشتباهات جديدی پيدا می کنيد که لحظه قبل آن را نديديد. ودر مورد بلاگ نويسی هم اين موضوع صادق است.

شخصيت وب بلاگ نويس مثل چيه ؟
بلاگ نويس مثل ابر کامپيوتری می مونه که می تونه خودش ، خودش رو مورد برسی ومطالعه قرار بده واز وضعت خودش گزارش بده وبعد از برسی گزارش خودش ، خودش رو ترميم متعمير کنه.
خوشبحال وب لاگ نويسها...

وب بلاگ نويسان در جامعه
به نظر من بلاگ نويسان قشر متوسط به بالای جامعه هستند و با مطالعه وب بلاگ بلاگ نويسان يک کشور می توان از متوسط وضعيت تفکر وانديشه جامعه تخمين نسبتأ درستی زد.
ومن بعد از خواندن بلاگها نسبت به آينده کشورم خوشبين هستم.

شوخی ولی جدی
دوست دارم در جامعه ام وب بلاگ نويسی نوعی (مد و کلاس) به حساب بياد ونوجوانان به بلاگ نويسی خود افتخار کنند.
حداقل زمان بی پولی به جا دزدی می توانند نمايشنامه نويسی و داستان نويسی کنند !

در پايان انديشه های فلسفی در مورد بلاگ نويسی...
من معتقدم شعور بزرگی از بلاگ نويسی حمايت می کند.
شعوری به همراه يک انديشه بزرگ که زمين را به سمت صلحی جهانی هدايت می کند.
شعوری که قصد دارد ، کودکان گرسنه ، زنان خسته وتنها، مردان افسرده ونگران ، سياهان و سفيدان ، عشاق ... همه وهمه را به آرزوهای کوچک وبزرگشان برساند.
بلاگ نويسی اين فرصت را به بلاگ نويسان می دهد که آنها در مورد حوادث گفتگو کنند ومعمولا زمانی که وب بلاگ نويسان
می نويسن چيزی جز حقيقت وصداقت بيان نمی کنند چون منافعی برای آنها ندارد !

خداوند به وب بلاگ نويسان برکت دهد.

با احترام
مهدیشروع کتاب < - - - -((( ok pass

موضوع : طنز وارائه يک شيوه جديد طنز چند گزينه ای
درجه بندی : متوسط
سن : بهتراست بالای 12سال
جنس : مرد و زن
کتاب : طنز به شيوه برره
نام فصل : اول
اهميت در جامعه : متوسط
نوع تاثير در افزايش ارزش ملی کشورها : راه اندازی سيستم اشکال يابی يا حماقت يابی ذهن وخنده به آنها
مخاطب : کسانی که تمايل به خنديدن دارند ( نه همه شهروندان)
توضيح : اين مجموعه طنز اجتماعی وفرهنگی می باشد و هيچ ماهيته واقعی ندارند.يعنی در حقيقت چنين شخصيتی وجود خارجی ندارد.


چنانچه مطالب از ديد شما بی ربط يا غير قابل فهم بود برايم توضيح دهيد تا شيوه نوشتاری مطالب را تصحيح کنم.
اين مطالب فقط دو بار ويراستاری شده پس لطفأ غلطهای املايی يا انشايی آن را خود تصحيح کنيد.

مباحثی که توضيح خواهم داد با نام وسرفصل از هم جدا شده يا به هم ارتباط داده خواهند شد.
من هم زمان با نوشتن کتابهايم آنها را در وب بلاگ به نمايش می گذارم ومی دانم پرنيت وخواندن مطالب در اينترنت برای خوانندگان مقرون به صرفه نمی باشد. برای همين اين کتابها بعد از سنجش مخاطب به چاپ می رسد ودر اختيار عموم قرار می گيرد.
ممکن است در برخی مقاطع من از ادامه نوشتن کتابم منصرف شوم يا کتاب جديدی را شروع کنم و فقط زمان اقدام به اتمام کتابم کنم که يک ناشر يا تعدادی خواننده برای تکميل مطالعه خود يا چاپ کتابم ابراز علاقهمندی کنند.
ساده بگويم...
مطالبی که می خوانيد کتابهايی هستند که در آينده به چاپ خواهند رسيد ومن قبل از چاپ آنها برای شناخت مخاطبهايم آنها را در
دست رس شما وناشرين قرار می دهم . اميدوارم از آنها لذت ببريد.
روزنامه ها ومجالات با ذکر منبع می توانند از مطالب کتابهايم برای تکميل صفحات خود استفاده کنند.

با احترام
مهدی

خلاصه کتاب واهدف اين کتاب :
اين کتاب سعی در توليد خلاقيت در ذهن خواننده دارد وشايد گامی نو در ارائه تفکرات طنز گونه دارد وبرای اولين گام به خوانند کمک می کند الگوريتم طنز را کشف کند وخود آگاهانه طنز را بسازد.
ايرانيها در طنز شهر جهان هستند ومعروف به افرادی که به راحتی نمی توانيد باعث خنديدن آنها شويد. وچون مزاج ايرانيها بسيار پراکنده ووسيع است اين نوع طنز کمک می کند که ايرانيها خود پاسخ مطلوب را ازطنز بيرون بکشند.
از طرفی با ارائه چنين طنزی در تستهای رواشنانسی می توانيد مخاطب يا شهروند خود را بشناسيد وزاويه ديد او را بسنجيد.
وخوشحالم اين شيوه جديد را به گستره طنز کشورم اضافه نمودم...
در اين طنز شما نمی توانيد کسی را محکوم کنيد درواقع شخص مخاطب خود از بين گزينه ها بسته به شناخت وحقيقتی که از واقع می داند انتخاب می کند.
قهرمان اين کتاب طنز از قهرمان داستان سريال پاورچين به کارگردانی آقای مهران مديری نوشته شده وکسانيکه با شخصيت "برره ای ها" آشنا نيستند. بايد منتظر شخصيت سازی باشند که در فصل آغازين ارائه می شود (که هنوز نشده ) باشند.

اين مجموعه طنز اجتماعی وفرهنگی می باشد و هيچ ماهيته واقعی ندارند.يعنی در حقيقت چنين شخصيتی وجود خارجی ندارد.

مقدمه

برره سرزمينيست دور از دسترس ، ناکجا آبادی که احتمال رخداد هر اتفاقی داده می شود.
قهرمان اين مجموعه که برره ای ها هستند بر اساس تصويری که سريال زيبای پاورچين به کارگردانی آقای مهران مديری ازشبکه 3 ايران پخش شد طراحی شده
ومن شخصأ برای تکميل اين سوژه قدم برداشتم تا هرگز خنده از لبان فارسی زبانان شيرين زبان دور نشود وهمچنان سوژه ای زيبا برای انديشيدن ونوشتن طنز برای هنرمندان ما وجود داشته باشد.
طنز چند جوابی را زمانی شروع کردم که مايل بودم با ساختار طنز آشنا شوم من يک طنز را بارها می نوشتم وبه نوشته ها ی خود نگاه می کردم وهريک را از زاويه ای متفاوت نگاه می کردم.
بعضی از طنزها برای برخی از افراد خنده آور وآموزنده بود وبرای برخی ديگر نه ! يعنی هر يک از نمونه ها برای مخاطبين خاصی شادی آور بود. واين باعث می شد من کل مطلب را از دست بدهم . برای همين تصميم گرفتم شيوه ای جديد ارائه دهم که باعث تحريک حس کنجکاوی وخلاقيت در خواننده شود . وهر شخص بسته به تجربيات شخصی خود از مطلب فوق لذت برده وبرداشتی کند.
من تا به حال طنز چند جوابه نديده ام اگر اين شيوه نو باشد به خودم تبريک می گويم .
اگر خير ( نو نباشد) در هر صورت من به خود افتخار می کنم ، چون من شخصأ آن را برای خود وشما خلق کردم.

باشد که لبخندی بر لبان شما جاری شود افتخاری به افتخارات من کشورم اضافه شود.

سالها بود که مسابقات کشتی رباطها برگذار می شد واين مسابقه علمی ترين ،موفق ترين ، پرسودترين...مسابقات بود
بعد از اينکه رياست کنفدراسيون مسابقات را به يک برره ای دادن اين مسابقات جنجال زيادی به پا کرد وبعد از جنگ جهانی دوم يکی از پر مخاطره ترين مسابقات ومبارزات تاريخ بشر شناخته شد، چرا ؟

1- در مسابقه افتطاحيه يک برره ای برای تهديد داور مسابقات از بمب هسته ای استفاده کرده بود
2- رباط برره ای از انرژی هسته ای برای حرکت دادن رباطها استفاده کرده بودند وانفجار ناشی از نيروی هسته ای رباط باعث اين کشتارشده بود
3- برره 2 تيم شرکت داده بود ، که يکی از تيمها با پارتی بازی وارد مسابقات شده بود
4- اين مسابقات دربرره برگذار شده بود

برخی معتدند برره ساخته دست بشر مدرن است وبرره ای اصيل وواقعی که در عهد عتيق می زيسته وجود خارجی نداشته ،چرا ؟

1- در اين اثر مدرن با وجود اين همه امکانات آموزشی برره ای ها همچنان در جاهليت به سر می برد وای ی به حال برره ای که دراثر جاهليت می زيسته
2- با جهلی که برره داشته احتمالا نسل آنها منغرض می شده وامروز ما هيچ برره ای را نمی ديديم.
3- زمان آفرينش نژادها برره ای ها مشغول کتک کاری شدند وآفريدگار تصميم گرفت آنها را زمانی خلق کند که انسانهای مدرن بتوانند از آنها را نگهداری کنند.
4- زمانی که برره ای ها خلق شدند قبل از ورود به منظومه شمسی مستقيم به برره راه شيری رفتند وزمين را گم کردند (يک برره ای راهنمای برره ها بوده)
5- با وجود جهلی که برره ای ها داشتند وميزان زادو ولدی که می کردند احتمالا هر نوع جنبنده ای را می خوردند وامروز ما شاهد اين همه تنوع در مخلوقات وموجودات نبوديم
6- اگر برره به دنيا واقعی بيايند انسانهای مدرن وواقعی بايد به کجا بروند !

برره ای ها توافقأ معتقدند داريوش آخرين پادشاه هخامنشيان به برره نيز آمده بود
می توان اين ادعا را ثابت کرد ؟


1- هه هه هه ! (نمی دانم بخندم يا جواب بدهم)
2- خير ، هنوزاصالت برره ثابت نشده چگونه می توان حضور داريوش را درآنجا ثابت کرد ؟
3- خير ، (بنا به اصل برريت ) اگر برره ای ها در يک موضوع به توافق رسيدن از اصل کل مطلب کذب محض است وشما می توانيد چشم بسته برروی کذب بودن موضوع پا فشاری کنيد !
4- اگر داريوش به برره رفته بود با وجود آن همه جاهليت در برره احتمالا هشت تبلکو شده بود و احتمالا مسير تاريخ عوض می شد !

يک برره ای برای اولين بار به اسکی رفت ، پيست اسکی را تا اطلاع بعدی تعطيل کردند
چرا ؟

1- رئيس کنفدراسيون اسکی رسمأ و راسأ استعفا داد
2- يک برره ای از روی صندلی تلسيژ پايين پريده بود
3- برره ای برای راحتی رفت و آمد برف پيست اسکی را پارو کرده بود !
4- برره ای با آتش زدن بخاری ايستگاه 5 باعث ريش بهمن شده بود
5- يک برره ای به زور يک ورزشکار را هشت تبلکو کرده بود!
که ورزشکار در نتيجه مقاومت در هشت تبلکو (نه بايد مقاومت می کرد) مرد !
6- برره ای فاميل خود (قبيله) را به کوه دعوت کرده بود
وتوضيح آنکه هر برره ای طبق عادت يک شهروند غير برره ای را هشت تبلکو کرده بود

چرا تا به حال برره نتوانسته ميزبان مسابقات جام جهانی فوتبال باشد ؟

1- برره هيچ استاديومی برای فوتبال ندارد
2- فوتبال شيه (چی هست )؟
3- چون ورزش اول برره فوتبال نيست
4- برره هيچگاه اقدام به

بعد از گزارش ميزبان به پليس جنايی جسد 2 برره ای را که مشغول بازی شطرنج بودند
در منزل ميزبان يافتند به گزارش پليس جنايی اين موضوع بسيار مشکوک بوده چون هر 2 برره ساعتی پيش در کمال صحت وسلامت مشاهده شده بودند.
اجساد به کالبد شکافی فرستاده شد حدس بزنيد کداميک از نتايج آزمايش صحيح است
(لازم به توضيح است که بسياری از مهره های شطرنج مفقود شده بودند)
( آثار ضرب وشتم شديدی در صورت وچهره آنها مشاهده شده بود. )

1- مرگ آن 2 برره ای طبيعی بوده وآنها به صورت اتفاقی همزمان مرده اند

2- علت اصلی مرگ ضرب وشطم بوده
توضيح : برره ای ها آنقدر جاهل وبی حوصله هستند که نمی توانند شطرنج بازی کنند احتمالا آنها در جای ديگری به قتل رسيده و اجساد از جای ديگری به اين محل آورده شده
وشطرنج صرفأ فقط يک بهانه بوده

3- علت اصلی مرگ از خفگی و ضرب وشطم مضاعف بوده
توضيح : برره ای ها آنقدر هوشمند نبودند که شطرنج بازی کنند ،
4- احتمال می رود برره ای ها مشغول بازی ديگری بودند!!
(تعداد زيادی مهره شطرنج در شکم وگلوی آنها يافت شده که ثابت می کند آنها مهره ها را قورت داده اند )

دولت برای سرشماری و يک نظر سنجی در مورد اينترنت 2 کارشناس زبده را به برره فرستاد، نتيجه نظر سنجی شد ؟

1- رسم پدر کشون برای کاهش جمعيت آغاز شد
2- دو کارشناس برره ای شدند.
3- 2 کارشناس هيچگاه به به پايتخت باز نگشتند .
4- دولت از تصميم خود منصرف شد .

راديو برره در يک خبر تکان دهند اعلام کرد
در مسابقات جهانی واترپلو، تيم واتر پلو برره دچار سانحه خفگی شدند
علت را حدس بزنيد

1- در رستوران استاديوم نوچوفسکو با لوبيا ونخود تبخ نمی شد (باد شکم)
2- اعضای تيم دست به خود کشی دسته جمعی زده بودند
3- طبق معمول برره ای ها قبل از بازی با هم در گيری شده بودند
4- خبر از اصل دروغ است برره ای ها از آب می ترسند وبرره اصلا تيم واترپلو ندارد

راديو برره اعلام کرد
کشور برره بهترين کماندوهای قواص خود را در يک مانور بی خطر نظامی از دست داد
علت کشته شدن کماندو ها را حدس بزنيد

1- کماندوها در خوردن نوچسفکو با لوبيا زياد روی کرده بودند (باد شکم ) ونتوانسته بودند به اعماق دريا قواصی کنند وهواپيمايی که قرار بود بعد از حرکت قواصها به زير آب منطقه را بمب باران کنند ....
2- برره اصلا دريا ندارد ودر نتيجه خبر از اصل دروغ است
3- هه هه هه برره اصلا گورش کجا بود که کفن داشته باشد !!
4- برره ای ها می پرسند کماندو شيه(چيست) ؟
5- يکی از برره ای ها برای پاچه خواری محل اختفای کماندوهای واقعی را به دشمن فرضی (توپخانه ای که نقش دشمن را بازی می کرد) عدمأ اشتباهأ لو داده بود !

يک برره ای مسئول برگذاری امتحانات کنکور می شود
چه اتفاقی رخ می دهد ؟

1- شگفتی رخ می دهد ،هر چهار جواب درست بوده همه دانش اموزان رتبه می آورند
2- سوالات در برره طراحی می شود وتمام برره ای ها وارد دانشگاه می شوند
3- آن سال برره حوض امتحانات می شود وکسی جرعت شرکت در کنکور را ندارد
4- سوالات از راديو لو می رود و تمام برره ای ها در کنکور رتبه لازم را می آورند
5- سوالات کنکور 3 جوابه بوده وهر 3 جواب نيز غلط بوده
(جواب چهارم به انتخاب کامپيوتر برای شما در نظر گرفته می شده )

يک برره ای مسئول آشپزخانه نيروی دريايی می شود
چه اتفاقی رخ می دهد ؟

1- آن سال ميزان کشته های کماندوهای قواص چند برابر می شود
(باد شکم ، قواصها نمی توانند زير آبی بروند)
2- بيماری مسموميت ناشی از نوچسفسکو با لوبيا چند برابر می شود
3- تمام برره ای ها به استخدام نيروی دريايی می شوند
4- تمام کارکنان نيروی دريايی دچار سوء تغذيه می شوند

روزی يک مشتری برره ای برای خريد کتاب وارد يک کتاب فروشی می شود
و می پرسد
"کتاب برره ای دانا را داريد؟"
فروشنده چه پاسخی می دهد ؟
1- متاسفم ما کتابهای تخمی (تخمه يا دانه های ريز) تخيلی نداريم!
2- اينجا موزه کتاب نيست قربان (اينجا آثار عتيقه وقيمتی يافت نمی شود)
3- متا سفم ما کتابها علمی تخيلی نداريم
4- داريم قربان بفرماييد، کتابهای تخيلی ما در آن قفسه هستند

کدام چهار صفت ورفتار در برره ای اصيل بارز ومطرح است

1- جهل ، خست ، حماقت ، لجاجت
2- بدبينی ، زشت ديدن ، زور ، خودپسندی (از خود راضی بودن)
3- غرور ، خشکه صفتی (زياده روی )،بی حوصلگی ، ترس
4- جهل ونادانی ، پاچه خواری ، کر و کور بودن، حرف مفت وزدن (زدن)

کدام رفتار برره ای طبيعيست ؟
1- جنون وحماقت
2- زياد روی
3- جهل و نادانی
4- زشت بينی (بد نگاه کردن)


کدام بيماری در بين برره ای ها شايع است وباعث نابودی آنها می شود

1- خرافات
2- جهل و نادانی
3- هه هه هه عشق !
4- ها ها ها انسانيت !(برره ای ها همه به اين سوال آخری پاسخ مثبت داد ه اند!)

راديو برره ديروز اعلام کرد فقط 99% مردم برره با سواد هستند

1- خبر در ذات دروغ است چون برره اصلا مدرسه ندارد
2- راديو برره بايد درمورد کلمه سواد توضيح دهد
(منظورمجری راديواز سواد چه بوده در برره 99% مردم برره دقيقأ چه دارند... ؟)
3- احتمالا گوينده راديو حرف" بی "را اشتباهأ "با" خوانده
4- هاها ها احتمالا بايد برنامه طنز بوده باشد
( حيف شد يک برنامه طنز را از دست داديم احتمالا خيلی هم با مزه بوده)

اگر ريس شرکت واحد اتوبوس رانی برره ای شود چه اتفاقی رخ می دهد ؟

1- مشکل ترافيک فورا حل می شود
توضيح : چون احتمالا راننده های شرکت واحد نيز از برره خواهند آمد
کسی جرعت به خيابان آمدن نمی کند
2- بايد شبيه سازی شود ، چون هر اتفاقی غير مترقبه ای ممکن است رخ دهد
3- اقتصاد کشور فلج می شود
(چون بيشتر مردم واغشار زحمت کش با اتوبوس جا به جا می شوند)
4- دفاتر بيمه ورشکست می شوند
5- مشکل آلودگی هوا حل می شود .(رفت و آمد به کلی از جامعه رخ می کند ! )
6- آشوب به پا می شود !

اگر يک برره ای مسئول ورئيس فرودگاه شود چه رخ می دهد ؟

1- قيمت بليطهای هوايی 10 برابر می شود
2- هواپيمايی کشور ورشکست می شود
3- مردم شهر را ترک می کنند (چون هر لحظه يک هواپيما سقوط می کند احتمالا خلبانها از برره خواهند بود)
4- جنگ جهانی آغاز می شود (مرزهای هوايی شکسته خواهد شد )

اگر يک برره ای عاشق شما شود چه صفت جديد به او اضافه می شود وشما چه احساسی نسبت به او خواهيد داشت

1- مهربان می شود ، احساس ترحم
2- کنه می شود ، احساس ترس
3- ترسناک می شود ، حالت تهوع
4- تهوع آور می شود ، حالت تهوع
5 - ها ها ها !! ، می کشمش !!

يک پسر برره ای چگونه به خواستگاری می رود

1- چون خود دست وپا ندارد از خانواده خود کمک می گيرد
2- چون اصولا برره ای ها چطر باز هستند وزحمت آنها به دوش خانواده است در هر صورت خانواده برره ای هر جا وهر مکان با او حضور دارند
3- برايم اهميتی ندارد وعلاقه ای به فکر کردن در موردش ندارم !!!
4- خدا نکنه ! بلا بدور !!

يک برره ای چطور لباس می پوشد ؟

1- فقط يک لباس آن هم لباس سنتی برره
2- هر طور تصور کنيد غير ممکن نيست !
3- حتی فکرکردن درموردش هم تهوع آور است !
4- نمی دانم چه لباسی را اسم ببرم که ديگر هرگز قصد پوشيدنش را ندارم !

اميد وارم خوشتون اومده باشه ...

تا بعد...

/ 1 نظر / 8 بازدید
elahe

سلام اقا مهدی....بايد بگم اين دفعه واقعآ گيج شدم....متن چون زياد بود يه بار خوندم ..ولی مثل متن قبلی بعضی جاهارو نفهميدم.....چند تا چيز به نظرم ميرسه که اگه اجازه بدين بگم...۱.توی هر بار اپديت اگه ميشه فقط ۲ موضوع رو مطرح کنيد که ما گيج نشيم...۲.زبان نوشته ها يه کم سخت فهميده ميشه مثل کسی که داره تند تند حرف ميزنه و ما بعضی جاهارو از قلم ميندازيم...بابت همه چيز ممنون....منتظر نوشته بعدی هستم....