تند و تند...

تند و تند بستنی می خورم ! تند و تند کتابهام رو ورق می زنم ، تند و تند نسکافه سر می کشم ! تند و تند غذا می خورم ، تند و تند سیر می شم ، تند و تند حرف می زنم ، تند و تند می نویسم ، تند و تند تحریک می شم ، تند و تند می خوابم ..  تند و تند ...!  تند و تند حموم می رم. به نظرم زمان هم تند و تند می گذره ، دندونام تند و تند خراب می شه ، کارهام تند و تند عقب یا جلو می  افته.. دوستیها و احساسام تند و تند متحول می شه ، تند و تند خرید می کنم ، تند و تند مصطهلک می شم ! تند و تند صبر می کنم.. تند و تند فکر می کنم ، تند و تند از جام می پرم.. تند و تند خرج می کنم، تو که داری این متن رو می خونی هم تند و تند قضاوت می کنی ! نه ؟ من خودمم این کارم ( تند و تند نوشتم که توام مثل من تند و تند قضاوت کنی)

/ 0 نظر / 13 بازدید