روز چهل و سوم ...

اين متن برای تقويت باور نوشته شده
برای گسترش ذهن و ياد آوری شيوه های درست رفتار
اگر با توجه علاقه اين متن رو روزی چند بار بخونيد می تونه به شما انگيزه حرکت بده !!!
روزی چند بار (البته يک بار هم کافيه ولی من مطمئن هستم اگر با تمرکز و توجه روزی چند بار اين متن رو بخونيد انرژی روانی زيادی به ذهنتون انتقال می ديد و استعداد انجام کارهای زيادی رو پيدا می کنيد )
اين متن مطالبی رو به شما ياد آوری می کنه که شما فراموش کرديد و‌يا به اونها بی توجهی می کنيد و ما برای حرکت نيازمند توجه و يادآوری انديشه هامون داريم.

فعلا

برای رسيدن به خواسته ها شما بايد ...

بايد از يک تخيل بی نهايت استفاده کنم
هر لحظه اين باور رو داشته باشم که افکار وانديشه های بزرگتر و وسيع تری از انديشه های من هم وجود داره
(در اين صورت هست که می تونم مطمئن باشم که می تونم پيشرفت کنم.) (از اون مهمتر بايد تجربه های واقعی رو هم تجربه کنم.)
مثلا دقيقأ دست به کارهای عملی بزنم ... از هر فرصتی برای برنامه ريزی و آماده کردن ذهنم استفاده کنم...
قبل از انجام تجربيات بايد ذهنم رو حتمأ برنامه ريزی و آماده کنم.
بايد کار کنم...واز امکانات نهايت استفاده رو ببرم... از هر فرصتی برای برنامه ريزی و آماده کردن ذهنم استفاده کنم...
نبايد بچه بازی دربيارم و از تمام امکانات ممکن استفاده کنم که وضعيت خودم رو بهبود ببخشم.
بايد کلاس برم و از خريد کتاب و نرم افزار نترسم. از هر فرصتی برای برنامه ريزی و آماده کردن ذهنم استفاده کنم...
وضعيت رو هر روز بهتر از روز قبل کنم. از هر فرصتی برای برنامه ريزی و آماده کردن ذهنم استفاده کنم...
وضعيت رو هر لحظه بهتر از قبل تصور کنم و تا می تونم از آرزوهای بزرگ وانديشه های بزرگ حرف بزنم.
بايد باور کنم که دستم به باورهای بزرگ می رسم.
بايد تخيلم رو تا می تونم وصعت ببخشم و از مسيرهای درست استفاده کنم.
رفتارها و اعمال بيرونيم رو افزايش بدم. از هر فرصتی برای برنامه ريزی و آماده کردن ذهنم استفاده کنم...
يعنی کتابهام رو بنويسم. مقالاتم رو چاپ کنم. انديشه هام رو به بيرون منتقل کنم. نبايد تو خونه بی کار و بی حال ولو بشم.
بايد اونقدر کار کنم که از خستگی ولو بشم نه از کسالت و بی حصلگی .
بايد برای هر لحظه ام برنامه داشته باشم . و از اون مهمتر ذهنم رو برای انجام هر برنامه آماده کنم . برنامه ريزی ذهن وباز
از هر فرصتی برای برنامه ريزی و آماده کردن ذهنم استفاده کنم...
از هر فرصتی برای برنامه ريزی و آماده کردن ذهنم استفاده کنم...
از هر فرصتی برای برنامه ريزی و آماده کردن ذهنم استفاده کنم... برنامه ريزی و آماده کردن ذهنم...
با صدای بلند فکر کردن مساوی با حک و ثبت کردن افکار در ذهن و ثبت فکر در ذهن مساوی با رفتار متفکرانه و اين يعنی موفقيت...
انجام درست کارها و تسلط بر کارهای روزمره مثل : بيدار شدن صبح زود با اشتياق و علاقه، ساعت 5 يا 6صبح...
مطالعه ، نوشتن مقاله خواه کوتاه خواه بلند ، نوشتن کتاب ، نوشتن داستان کوتاه ، نوشتن برنامه ها کوتاه و کارساز
طراحی و ارائه نقشه ها م جموعه های مفيد. کار ..کار و باز هم کار...
قبل از انجام هر کاری بايد با خودم رو شرطی و برنامه ريزی کنم... آماده شدن و تقويت انديشه باعث عملی شدن انديشه می شه
قبلأ بايد بارها و بارها خودم رو ترقيب کنم که می تونم و توان انجام هر کاری رو دارم.
گسترش تخيل ... بست و رها کردن خلاقيت... بايد با شجاعت بی نهايت شدن و خدا شدن رو بخوام....
بايد بپذيرم که خيلی کوچيکم و هر لحظه بايد بيشتر و بيشتر تلاش کنم...
بايد به خودم مسلط و قالب باشم. اول بايد رفتارم رو مديريت کنم و بعد توقع داشته باشم که روز و کارهام رو مديريت کنم.
بايد بيشتر بخونم و بيشتر فکر کنم... رضا زاده امروز به جايی رسيده که من آرزو داشتم امروز در اون جايگاه باشم...
اون قابليتها وشرايط لازم رو برای رسيدن به اون رتبه داشت. چيزی که من امروز می خوام خيلی عظيم تر از اون جايگاه هست ولی من حتی فهم جايگاه رضا زاده رو ندارم. بايد تلاش کنم و باز تلاش ... تا می تونم بايد خودم رو تقويت و برنامه ريزی کنم.
بايد پرقدرت باشم. بايد با قدرت با زندگی بازی کنم. با زندگی بايد بازی کنم ورفتار مردم رو به عنوان يک حرکت از بازی برسی کنم.
بايد خودم رو بيشتر و بيشتر برنامه ريزی کنم بايد با صدای بلند فکر کنم و با قدرت تخيلها م رو بيان کنم.
بايد فضاهای بی نظير و غير قابل تصور رو تصور کنم. نبايد هر گز بترسم. و از همه مهمتر خودم رو برای هرکاری آماده کنم...
من تصميم گرفتم موفق باشم. پس نبايد بترسم نبايد اجازه بدم احساس باختن من رو ضعيف کنم.
بايد از احساس شکست انگيزه بگيرم و در جهت تلاش بيشتر از اون استفاده کنم.
بايد چپم رو پر کنم نبايد برای تعمين حداقل نيازهام با خودم در گير بشم. واز هر فرصتی برای جمع کردن پول و اعتبار استفاده کنم.
برای اولين گام بايد حداقل يک مليون پول به حسابم واريز کنم و اجازه بدم بهره پولم به حسابم اضافه بشه.
بايد راحت و رها و پر انرژی باشم. نبايد اجازه بدم کسی دلم رو بشکنه يا فکرم رو به خودش مشغول کنه.
اونقدر بايد کار کنم که از خستگی به خواب برم. نبايد کسل بشم. نبايد کسل بشم و نبايد کسل بشم ونبايد کسل باشم ...
بايد مهارتهام رو افزايش بدم و از هر فرصتی برای برنامه ريزی خودم استفاده کنم .
تمام اين نوشته ها بايد جزوی از باور من بشه و من برای رسيدن به اونها بايد تمام انرژی وتلاشم رو به کار ببرم.
هر لحظه به ميزان تلاش و کارم اضافه کنم و هر بار اشتباهاتم رو با کار بيشتر جبران کنم. جبران اشتباهات و جبران اشتباهات
هر لحظه برای لحظه بعدم حتمأبرنامه داشته باشم يعنی از هر فرصتی برای برنامه ريزی و آماده کردن ذهنم استفاده کنم...
بايد گيرنده خوبی باشم نبايد از گرفتن از ديگران وحشت داشته باشم. گيرنده خوب . گيرنده خوب و باز گيرنده خوب
بايد اشکالاتم رو ببينم و با شجاعت بپذيرم که اشتباه کردم يا اشکال دارم يا ضعيف هستم و از اين موضوع نبايد احساس بيماری وضعف کنم. و با تمرين ..تمرين و بازهم تمرين کمبودهام رو رفع کنم... بايد بپذيرم که از من بهتر هم هست... اين خيلی مهمه...
اين فکر س بايد انگيزه ای برای حرکت کردنم باشه. من آرزو دارم جايی قرار بگيرم که رضا زاده قرار داره . او با وزنه های واقعی تلاش کرد در باشگاه واقعی وبا تلاش واقعی . اگر من هم می خوام به رويا هام برسم بايد رويا هام رو در ذهنم حک کنم بعد اونها رو جزوی از رفتارم کنم به تمسخر ديگران اصلأ فکر نکنم و از هر فرصتی برای تقويت خودم استفاده کنم.
خودم بايد خودم رو شگفت زده کنم وبعد مطمئن باشم که ديگران هم از من شگفت زده خواهند شد وباز تکرار می کنم بايد به انديشه ها و اهداف بزرگ فکر کنم و تمام مواردی که امروز نوشتم رو اجرا کنم...
تا زمانی که از بيان انديشه هات وحشت داشته باشی هر گز جرعت شناختن خودت رو نخواهی يافت ... پس انديشه ات را با صدای بلند فرياد بزن تا حداقل خودت آنها را بشنوی...
با احترام
مهدی طباطبايی

/ 0 نظر / 2 بازدید